Norden i framkant för teknik inom miljön

Miljöförstöringen är ett stort problem över hela världen, men de nordiska länderna ligger i framkant för att utveckla teknik som räddar vårt klimat. Det har redan gjorts framgångsrika förbättringar inom tekniken för fjärrvärme, biodrivmedel och vindkraftverk. I Nordiska Ministerrådets rapport finns det ytterligare exempel på andra sätt för att förbättra den miljövänliga tekniken i länderna i Norden.

Lösningar som är klimatsmarta

De tekniker som gäller i norden som finns i Nordiska Ministerrådets rapport är bland annat:

  • Hantering av stallgödsel – I Danmark har de danska djurhållningen skaffat sig en teknik som förbättrar deras hantering av gödsel som kommer från stallen med över 30 % och detta sedan år 1990. Det är nämligen så att lustgas är en mycket stark växthusgas och påverkar miljön på ett negativt sätt.
  • Kraftvärme – Genom att se till att ha en teknik som ger en bättre miljö med hjälp av fjärrvärme och el, vilket är både billigare och mer energieffektivt. Detta tack vare att vi i de nordiska länderna tar till vara på spillvärme som kommer från industrier och dessutom har fjärrvärmeverk som är bioeldade. Dessa är mycket tydliga och väl fungerande lösningar i Norden.
  • Återbeskogning – Island har ökat sin plantering av skog i större skala, där de landområde som har blivit avskogade. Träden ser till att binda koldioxiderna som finns i vår luft. Runt om i världen är det många länder som har avverkat sina skogar och skulle därför behöva återskapa ny skog.
  • Vindkraftverk på land och till havs – I Danmark kommer drygt 14 % av danskarnas behov av el från vindkraftverk som finns på land och till havs. Vinkraftselen ersätter den el som kommer från koleldning. Dessutom är vindkraft till havs teknik visserligen dyrbarare att bygga, men ger betydligt mer energi, jämför med vindkraftverk på land.
  • Teknik för geotermisk energi – På Island har det framtagits en teknik som utnyttjar den energi som kommer från aktiviteter i vulkanen som finns på ön. Då det finns teknik som tar till vara på värmen som kommer från de varma källorna, för att sedan omvandla energin till fjärrvärme och el.
  • Elbilar – Norge är det land som har de flesta antal av bilar som drivs med el i hela världen.Tekniker för att tillverka och ta fram eldrivna fordon är nämligen mycket förmånligt rent skattemässigt.
  • Byggnader som energieffektiva – I Sverige så har det tagits fram teknisk utrustning och material för att kunna bygga byggnader som blir mer energisnåla. Det har gjorts förbättringar och blivit effektivare i blanda annat med energieffektiv isolering och fönster och återvinning av värmen som kommer från ventilationen.
  • Värmepumpar – I vårt land har tekniken för att göra energieffektiva värmepumpar utvecklas och kan installeras i de flesta bostäderna i Sverige. Pumparna ersätter i princip helt och håller direktverkande el och olja i hemmen.

Hinder

Naturligtvis stöter denna typ av tekniska saker och lösningar på hinder. Det som är det största problemet och hindret är att den nya tekniken innebär kräver stora kapitalsatsningar från första början. Dessutom är det bristande kunskaper hos de som fattar besluten, samt deras medvetenhet om de klimatsmarta tekniker som finns blir också ett hinder.